Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny

termínmístolektorcena
29.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M.
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-523/2017, Název akreditace: Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce NSS ČR
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200213
Termín:od 29.5.2020 9:00 do 29.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je především seznámit pracovníky správních orgánů na úseku ochrany přírody a krajiny (a případně také na úseku výstavby) se zákonnými požadavky na odůvodňování rozhodnutí a vážení různých veřejných zájmů, které zákon č. 114/1992 Sb. výslovně či implicitně předpokládá. Přestože k vyvažování veřejných zájmů dochází v zásadě při každém komplexním řešení poměrů v území, právní úprava nestanoví až na výjimky konkrétní požadavky na identifikaci a hodnocení konkurujících veřejných zájmů.

 

Seminář se proto věnuje zejména výkladu institutu veřejného zájmu, především ve světle judikatury NSS a Soudního dvora EU. Podrobně jsou rozebrány nároky na rozhodování (vydávání závazných stanovisek) o kácení dřevin rostoucích mimo les, o zásazích do krajinného rázu a VKP, o výjimkách ze zákazů ve zvláště chráněných územích a o výjimkách ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Pozornost je věnována rovněž ochraně lokalit v soustavě Natura 2000.

 

Cílem semináře je, aby byl úředník seznámen s vývojem soudní judikatury k tématu a osvojil si logiku, kterou se řídí soudy při přezkumu vydaných rozhodnutí (případně opatření obecné povahy). Konečně by měl být schopen dohledat i příslušná soudní rozhodnutí.

 

Obsah: 

1) Širší rámec správních činností podle zákona č. 114/1992 Sb.

2) Koncept veřejného zájmu a vážení veřejných zájmů podle zákona č. 114/1992 Sb.

3) Požadavky soudní judikatury na rozhodování (vydávání závazných stanovisek) o kácení dřevin rostoucích mimo les, o zásazích do krajinného rázu a VKP, o výjimkách ze zákazů ve zvláště chráněných územích a o výjimkách ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

4) Ochrana lokalit v soustavě Natura 2000 a koncept převažujícího veřejného zájmu

5) Jak pracovat s judikaturou českých soudů a Soudního dvora EU

Lektoři:JUDr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M. - Od roku 2010 působí na Nejvyšším správním soudu, aktuálně jako poradce ve věcech práva životního prostředí a práva EU. Od roku 2014 také pracuje jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Podílí se jako lektor na školení a přípravě odborných seminářů české a slovenské justiční akademie, Asociace evropských správních soudců (AEAJ) a Akademie evropského práva (ERA). Od roku 2012 je stálým členem expertní skupiny Evropské komise pro implementaci Aarhuské úmluvy. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na otázky ochrany životního prostředí v mezinárodním a unijním právu, příhraniční aspekty posuzování vlivů na životní prostředí, ochranu biodiverzity a welfare zvířat.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz