Účetnictví příspěvkových organizací pro školy

termínmístolektorcena
9.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Hana Juráňová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-260/2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200311
Termín:od 9.11.2020 9:00 do 9.11.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V oblasti právních předpisů platných pro účetnictví a daně dochází k  častým a významným změnám, mnohdy ne jednoznačně formulovaných.

Cílem semináře je získat přiměřenou jistotu, že zobrazení všech činností v účetních knihách odpovídá platné legislativě. K tomu přispěje i seznámení se stanovisky, výklady, pokyny, metodikami, doporučeními a odpověďmi MFČR na některé dotazy.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-   Základní informace o právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro hospodaření příspěvkových organizací – škol.

 • Pro správné zachycení operací v účetních knihách příspěvkových organizací, pro inventarizaci majetku a závazků, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR. Malá rozpočtová pravidla pro p.o. zřízená ÚSC– zřizovací listiny, formy hospodaření s majetkem svého zřizovatele a způsoby jeho zachycení v účetní evidenci p.o., vzájemné finanční vztahy zřizovatele a p.o., tvorba a čerpání peněžních fondů,  odvody zřizovateli, porušení rozpočtové kázně. Velká rozpočtová pravidla pro všechny p.o., které jsou příjemci dotací. Technická vyhláška, konsolidační vyhláška, vyhláška o schvalování účetních závěrek, jak postupovat v případě neschválení účetní závěrky, rozdělení zisku. Zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška k němu, část první - veřejnosprávní kontroly zřizovatele, část druhá - vnitřní kontrolní systém, příprava podkladů ke kontrolám, oprávnění a odpovědnost za obsah účetních zápisů, za kontrolu shody plnění se smluvními podmínkami, připojování podpisových záznamů k účetním podkladům. Kdy z účetního záznamu účetní zápis.
 • Schvalování rozpočtů PO, metodika MF ČR, kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti PO.
 • Zdroje financování provozu škol.  Školský zákon – školy a školská zařízení, právní postavení škol, organizace škol, učebnice, školní potřeby, školské služby – ubytování a stravování, úplaty za činnost. Školský rejstřík. Financování škol ze státního rozpočtu
 • Základní informace o daňových zákonech (zákon o daních z příjmů, o DPH, silniční daň) - specifika pro příspěvkové organizace. 

-   Právní předpisy platné pro účtování příspěvkových organizací

 • Zákon o účetnictví, prováděcí výhláška k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, tj. i pro p.o., české účetní standardy č. 701 až 710
 • Aplikace zákona o účetnictví – vedení účetnictví p.o. ve zjednodušeném a plném rozsahu, kategorizace účetních jednotek, definice účetní závěrky a její obsah pro p.o., zveřejňování závěrek v obr. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů, formy podpisových záznamů, opravy chyb, storna dokladů, archivace, úloha inventarizace.
 • Aplikace metod uvedených v prováděcí vyhlášce a v ČÚS.
 • Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.
 • Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR.
 • Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu  u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky. Specifika pro majetek ve vlastnictví zřizovatele.
 • Dohadné  položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová  evidence
 • Pohledávky v účetnictví, opravné položky účetní a daňové, specifika pro p.o., časté chyby
 • Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.
 • Základy účtování o transferech.
 • Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady
 • Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703, 704 a 709 - metodika MFČR.
 • Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u PO, zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele.
Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.11.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz