Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
3.9. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2JUDr. Mgr. Stanislav Körner
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-242/2017, Název akreditace: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200198
Termín:od 3.9.2019 9:00 do 3.9.2019 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Seminář se bude věnovat tématu přestupků v dopravě se zaměřením na hmotněprávní aspekty těchto deliktních jednání a jejich prokazování. Součástí semináře bude jak řešení konkrétních případů a zodpovězení předem zaslaných dotazů tak i rozbor a kvalifikace skutkových podstat jednotlivých přestupků včetně odůvodnění naplnění jejich materiální stránky

 

Tento seminář má konzultační charakter a zaměří se primárně na řešení dopravních přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 

Jeho cílem je prohloubení znalostí a zdokonalení orientace v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 361/2000 Sb., zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákoně č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na specifika řízení o přestupcích v silničním provozu, včetně procesních otázek s tím spojených, např. zmocněnci, námitky podjatosti apod.

 

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, jsou úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vykonávající správní činnosti v souvislosti s řízením o přestupcích v silničním provozu podle zákona č. 361/2000 Sb.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-       reakce na konkrétní dotazy k problematice přestupků z praxe jednotlivých úřadů – diskuse a sjednocující závěry na základě zobecnění poznatků z odvolacího řízení;

-       rozbor a kvalifikace skutkových podstat jednotlivých přestupků;

-       odůvodnění naplnění materiální stránky přestupku;

-       provádění dokazování v rámci ústního jednání;

-       (ne)použitelnost některých ustanovení zákona č. 250/2016 Sb. v řízení o přestupcích;

-       procesní obstrukce obecných zmocněnců (námitky podjatosti, žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. etc.);

-       případné dotazy je možné zaslat na email: koerner.s@kr-ustecky.cz nejpozději do 23. 8. 2019 (22. 11. 2019);

-       diskuze, sdílení zkušeností.

 

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Lektoři:JUDr. Mgr. Stanislav Körner - lektor v minulosti působil na Ministerstvu vnitra ČR, kde získal zkušenosti se správním řízení v I. instanci (7let). Nyní působí na pozici vedoucího oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje (12 let zkušenosti v pozici odvolacího orgánu).
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka