Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE

termínmístolektorcena
27.8. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Jana Řezníčková
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-59/2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200190
Termín:od 27.8.2019 9:00 do 27.8.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Seminář je zaměřen na aplikaci nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona za použití aktuálních judikátů správních soudů. Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona.  Aktuální novely na úseku stavebního práva přijaté v r. 2018 a 2019

Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty a ostatní pracovníky ve výstavbě.

 

Obsah kurzu:

 

STAVEBNÍ ZÁKON se zaměřením na aplikaci nejdůležitějších ustanovení zákona s využitím aktuálních rozsudků správních soudů pro vypracování odůvodnění rozhodnutí

 • Přínosy aktuální judikatury do praxe správních orgánů, zejména stavebních úřadů
 • Kde nalezneme aktuální judikáty
 • Jak s judikáty pracovat

 

ZÁSADNÍ PROBLEMATIKA na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

1) NOVELY zákonů na úseku stavebního práva

 • Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se s účinností od 01. 09. 2018 upravuje § 9b SZ
 • Zákon č. 176/2018 Sb., kterým byl s účinností od 01. 11. 2018 novelizován § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – podjatost

2) Vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou byla od 01. 12. 2018 novelizována vyhláška č. 146/2008 Sb., o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

3) POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA

 • Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší
 • Stavební úřady - změna příslušnosti
 • Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5

 

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ

 • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu
 • Stavební úřad jako dotčený orgán
 • Forma a obsah závazného stanoviska - novela správního řádu, přezkum závazných stanovisek
 • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění
 • Změna postavení spolků podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 •  Zásadní změny v majetkoprávních vztazích - § 184a
 • Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku
 • Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty

 

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

 • Společné rozhodnutí – druhy
 • Změna procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů
 • Obsah a forma společného povolení
 • Změna okruhu účastníků řízení
 • Společné povolení souboru staveb – příslušnost

 

NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

 • Stavebně technické námitky
 • Občansko-právní námitky pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství
 • Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva

 

STAVEBNÍ ŘÁD

 • Rozšíření okruhu staveb podle § 103
 • § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení
 • Zásadní změny v kolaudaci staveb

 

AKTUÁLNÍ JUDIKÁTY SPRÁVNÍCH SOUDŮ

Konkrétní rozsudky správních soudů a právní názory v nich uvedené, které se týkají problematiky:

 • Účastenství v řízeních 

      – základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem imise

     -„potence“ přímého dotčení

     -    právní nástupnictví účastníka řízení – dědicové

     -    opomenutý účastník

     -   držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby

Námitky v územním a stavebním řízení:

 • zvýšení hlukové a imisní zátěže v důsledku zvýšeného dopravního provozu
 • krajinný ráz
 • imise pohledem
 • snížení tržní ceny nemovitostí
 • námitky proti projektové dokumentaci
 • zhoršení výhledu
 • omezení soukromí
 • Veřejnoprávní smlouvy: právní povaha, účinnost

-       Souhlasy dle stavebního zákona : právní povaha, obsah, opravné prostředky, přezkum,žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu podle § 82 s.ř.s

 • Odstranění stavby, dodatečné povolení: předpoklady pro zahájení řízení o odstranění stavby

 

INFORMACE K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA

Věcný záměr zákona:

-       cíl rekodifikace

-       institucionální změny

-       změny stavebního hmotného práva

-       změny procesního práva

 

Závěr:  Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy

 

Lektoři:JUDr. Jana Řezníčková - vedoucí oddělení stavebního řádu Královehradeckého kraje, členka České společnosti pro stavební právo, podílí se na připomínkování návrhů zákonů nebo jejich novel.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka