Opatrovnictví - nejpalčivější témata

termínmístolektorcena
9.12. - 10.12.Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Radka Pešlová
6990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-344/2016 Veřejné opatrovnictví
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200270
Termín:od 9.12.2019 9:00 do 10.12.2019 13:00
Místo:Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

 

1. DEN: MAJETEK OPATROVANCE POD SPRÁVOU VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA, aneb jak řešit dluhy a účty správně

Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem

-          schopnost rozhodovat a jednat

-          jak odhadnout možnou neplatnost jednání

-          zneužití osob s duševním postižením (fiktivní půjčky, „šmejdi“)

 

Nakládání s finančními prostředky osoby v rámci sociální služby

-          vedení účtů v sociální službě (depozitní účty ano/ne)

-          rozhodování služby o nákupech a dalších úhradách z uložených prostředků

-          podpora uživatelů služeb v samostatnosti (hranice, rizika, nápomoc, zatížení pracovníků)

-          odpovědnost za škodu při správě majetku

-          řešení finanční situace u osob v opatrovnictví

-          spolupráce služby a opatrovníka

-          vyúčtování správy (je služba povinna se zodpovídat opatrovníkovi nebo soudu)

-          smlouvy mezi službou a opatrovníkem o nakládání s finančními prostředky

-          kdo komu slouží (služba uživateli; služba opatrovníkovi; opatrovník uživateli; opatrovník službě; kde je samostatnost uživatele a hranice nápomoci)

 

Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem v rámci opatrovnictví

-          samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti/pod opatrovnictvím

-          vedení účtu na obci/na jméno opatrovance (depozitní účty ano/ne)

-          nakládání s částkou nad rámec soudního rozhodnutí (opatrovance mimo sociální službu a u opatrovance ve spolupráci se sociální službou)

-          vydávání prostředků opatrovanci (docházka na úřad oproti podpisu, přidělování prostředků ve službě, platby poskytované přes rodinu, donáška prostředků opatrovanci, nákupy s opatrovancem)

-          rozdíl mezi sociální prací a opatrovnictvím při nákupech pro opatrovance

-          odpovědnost za nehospodárné nákupy, bez účtenek

 

Platnost a neplatnost právního jednání

-          učiněného ve službě samotnou osobou před/po omezení svéprávnosti, zmocněncem, opatrovníkem v rámci pravomoci / mimo svou pravomoc

-          učiněného při jednání s úřady osobně, na základě plné moci, s procesním opatrovníkem

-          učiněného při přestupkovém a trestním řízení před a po určení opatrovníka

-          učiněného v soukromé oblasti (půjčky, exekuce, poplatky, nehrazení poplatků, prodej majetku ne/výhodným způsobem, zneužívající klauzule ve smlouvách)

   

Dokazování neplatnosti před a po omezením svéprávnosti

-          zneplatňování, dokazování, souhlasy soudů,

-          možnost využití citlivých údajů opatrovance jako důkaz

-          postup opatrovníka a dalších zástupců/podpůrců, při řešení neplatnosti smlouvy (možnosti sociálního pracovníka)

-          oprávněnost a neoprávněnost dluhu/splátek/poplatků

-          doručování

-          bezdůvodné obohacení

 

 

2. DEN: JAK OVLIVNIT PŘÍJMY OPATROVANCE, NA CO SI DÁT POZOR (správný příspěvek na péči, odpovídající výše důchod, oprávněný typ průkazky)

Vymezení legislativního rámce. Vysvětlení pojmů

-          vyjasnění prováděcích vyhlášek pro invalidní důchody/příspěvek na péči/průkazky

-          základní vysvětlení rozdílu mezi danými dávkami

-          vysvětlení rozdílu mezi námitkou v řízení, námitkou po skončení řízení, odvoláním

 

Správní řád

-          seznámení se základními zásadami správního řízení (především zjištění stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti) a využitím pro obhajobu nároku (při přiznávání, při opravných prostředcích)

-          doručování a běh lhůt

-          průběh a pravidla jednání

-          náležitosti rozhodnutí a jeho přezkoumatelnost (jak v něm číst, co vyžadovat, co napadat)

-          možnosti opravných prostředků

 

Základní náležitosti námitky a odvolání (společné pro všechny dávky)

-          náležitosti, příslušnost, oprávněná osoba (žadatel/odvolávající se/zastoupení)

-          tvrdím – dokazuji (forma důkazů, prolomení mlčenlivosti, „esa v rukávě“)

-          předpisy ovlivňující postup správního orgánu

 

Důchod (především invalidní)

-          doba pojištění a vliv na výši důchodu (i u starobního důchodu)

-          invalidní bez nároku na výplatu – jak to ovlivnit

-          námitkové řízení krok za krokem (posudková kritéria - vliv diagnózy na pracovní schopnost, datum vzniku invalidity, jak dokazovat, co tvrdím, nahlížení do spisu)

-          spolupráce s ošetřujícím lékařem

-          specifika u osob s omezenou svéprávností

 

Příspěvek na péči

-          odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria - zvládání životních potřeb, podklad v sociálním šetření a v lékařských zprávách, nahlížení do spisu, jaké jsou možné důkazy, k prokázání svého tvrzení, odlišnost od invalidního důchodu)

-          spolupráce s ošetřujícím lékařem

-          specifika u osob s omezenou svéprávností – může vzniknout nárok alespoň na I. stupeň

 

Průkazka osoby se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky

-          Odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria - diagnózy, nahlížení do spisu, podkladová dokumentace, čím se liší dokazování od řízení u příspěvku na péči a o invalidním důchodu)

-          spolupráce s ošetřujícím lékařem

-          specifika u osob s omezenou svéprávností

 

Další možné řešení nespokojenosti (ostatní nápravná opatření) - úvod

-          stížnost

-          podjatost

-          nečinnost

-          náhrada škody

-          správní žaloba

 

Rozdíly a postupy

-          podání žádosti o zvýšení – dojde ke snížení

-          podání odvolání či námitky – při opravném prostředku dojde ke snížení

-          nové skutečnosti v odvolacím či žalobním řízení, zhoršení/zlepšení zdravotního stavu

-          podat novou žádost, nebo se odvolat, nebo podat žalobu

-          zastoupení na základě plné moci nebo procesní opatrovnictví – co o čem svědčí

 

Povinnosti opatrovníka při vyřizování sociálních dávek

-          kdo bude příjemcem a jak bude s dávkou nakládáno

-          je povinnost podat námitku, odvolat se, případně řešit nárok žalobou

-          kdo pomůže se sepsáním – je to pravomoc opatrovníka nebo sociálního pracovníka

 

Možnosti dalších sociálních dávek – základní info, na co je a na co není nárok a jak se k tomu jednoduše dostat

-          příspěvek na bydlení

-          příspěvek na živobytí

-          doplatek na bydlení

-          mimořádná okamžitá pomoc

 

Seminář bude probíhat v konferenčních resortu, kde bude pro účastníky k dispozici wellness centrum

Na místě konání kurzu bude k dispozici wellness středisko. 

Místo konání bude upřesněno, ubytování si účastníci zajišťují samy. 

Lektoři:Mgr. Radka Pešlová - odborník v sociálně-právní oblasti, působí jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených. Zaměřuje se především na oblast sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další
Program:

První den: 9:00 - 15:00

Druhý den: 9:00 - 13:00

Konkrétní časový harmonogram bude upřesněn na místě. 

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.12.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz