Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu ve vztahu k daňovému a insolvenčnímu řízení-JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D

termínmístolektorcena
13.5. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.
4990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-200/2016, Název akreditace: Aktuální problémy daňového řízení
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200119
Termín:od 13.5.2019 9:00 do 13.5.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je poskytnout přehled o aktuálních otázkách praktického uplatňování daňového řádu.

                       

Obsah:

  • Vztahy mezi daňovou kontrolou, postupem k odstranění pochybností, místním šetřením a dodatečným daňovým přiznáním. Soudní ochrana před kontrolními postupy a její efektivita.
  • Prekluze práva vyměřit daň. Lhůty a doby obecně.
  • Uplatnění daňové ztráty.
  • Zajišťovací příkazy, daňové řízení a insolvence.
  • Dokazování, důkazní břemeno a jeho rozložení. Povinnost tvrzení, povinnost důkazní. Hodnocení důkazů, opatřování důkazů (včetně mezinárodní spolupráce).
  • Stanovení daně podle pomůcek.
  • Elektronická a jiná komunikace mezi správcem daně a daňovým subjektem

 

 

Konkrétní judikáty:

 

nález Ústavního soudu II. ÚS 819/18 ze dne 28. 2. 2019, dle kterého je zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH porušením vlastnického práva.

 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.11.2018, čj. 7 Afs 351/2018 - 32, dle kterého poplatníkem daně z nemovitých věcí podle § 3 odst. 1 a § 8 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je skutečný vlastník nemovité věci, nikoliv pouze osoba evidovaná v katastru nemovitostí, a to i tehdy, je-li existence vlastnického práva deklarována zpětně, s účinky ex tunc. Lhůta pro přiznání a placení daně však poplatníkovi začne běžet teprve od okamžiku, kdy je najisto postaveno, že byl v daném zdaňovacím období vlastníkem nemovité věci, tedy zpravidla od právní moci rozhodnutí, kterým je tato skutečnost deklarována.

 

rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10.7.2018 čj. 4 As 149/2017-121, dle kterého skutečnost, že je vedeno insolvenční řízení s účastníkem řízení ve věcech správního soudnictví jako dlužníkem, nemá vliv na soudní řízení ve správním soudnictví; ustanovení § 140a (přerušení řízení), § 140b (zákaz vydání rozhodnutí) a § 140c (nově zahájená řízení) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, se na správní soudnictví nevztahují.

Lektoři:JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D. - soudce finančně-správního kolegia Nejvyššího správního soudu a členem jeho rozšířeného senátu. Vedle své soudcovské činnosti přednáší a publikuje v oborech daňového, správního a ústavního práva.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka