Jak řešit pohledávky a dostat co nejvíce peněz zpět, praktické instrumenty pro zajištění pohledávky a posílení její dobytnosti

termínmístolektorcena
9.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Martin Zástěra
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 9.5.2019 9:00 do 9.5.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámení účastníků s platnou právní úpravou, která se týká vymáhání peněžitých závazků se zaměřením na praktické instrumenty sloužící k vyšší dobytnosti pohledávek. Vzhledem ke vzrůstajícímu množství nesplacených peněžitých závazků, které se týkají velkého počtu fyzických i právnických osob, nabývá na důležitosti znalost platných zákonných pravidel vymáhání. V rámci semináře je důraz kladen zejména na praktické smluvní i procesní instrumenty, které mohou přispět k rychlejšímu uspokojení dluhu ze strany dlužníka. V rámci semináře je zvláštní prostor věnován prevenci vzniku dluhů ze strany věřitele, která úzce souvisí kvalitou jednotlivých smluvních ujednání, která by v případě sporu měla obstát před soudem. Cílem semináře je poskytnutí praktických informací pro orientaci věřitelů v jednotlivých stádiích vymáhání nároku. Poté by již měly přijít otázky na řízení před finančními úřady, Odvolacím finančním ředitelství či i správními soudy.

 

1. V první části jsou tematicky pokryty následující okruhy:

• Legislativní rámec

• Principy a východiska platné právní úpravy

• Co je to pohledávka, obecný úvod do problematiky, terminologie

a) Definice

b) Členění pohledávek a jejich vznik

c) Zánik pohledávky

d) Promlčení pohledávky a nárok věřitele

 

2. V druhé části jsou tematicky pokryty následující okruhy:

• Prevence - jak předcházet nesplaceným dluhům

• Nejčastější vady smluvní dokumentace

   a. Vady nedbalostního typu

   b. Vady úmyslně vyvolané protistranou

• Zajištění pohledávky, praktické instrumenty k vymáhání nároku

   a. Zástavní právo

   b. Směnka

   c. Ručení

   d. Bankovní záruka

   e. Smluvní pokuta

   f. Notářský zápis s přímou vykonatelností

 

3. Ve třetí části jsou tematicky pokryty následující okruhy:

• Postup při vymáhání pohledávek

• Zastoupení v procesu vymáhání nároku – pro a proti

   a. Zastoupení advokátem

   b. Agentura zabývající se vymáháním pohledávek

• Mimosoudní vymáhání pohledávek

   a. Výhody mimosoudního vymáhání

   b. Nevýhody mimosoudního vymáhání

   c. Náklady spojené s mimosoudním vymáháním

   d. Trestněprávní rovina vzniku a vymáhání pohledávek

 

4. V závěrečné části jsou tematicky pokryty následující okruhy:

• Soudní vymáhání pohledávek

 a) Zkrácené soudní řízení

   a. Klasický platební rozkaz

   b. Elektronický platební rozkaz

   c. Evropský platební rozkaz

   d. Směnečný a šekový platební rozkaz

   e. Soudní poplatky ve zkrácených řízeních

• Soudní výkon rozhodnutí a exekuce

   a. Rozdíl mezi soudním výkonem rozhodnutím a exekucím

   b. Exekuční řízení

   c. Soudní exekutor

• Soudní výkon rozhodnutí a exekuce

 

5. Úplně na konci mohou být uvedeny případové (konkrétní) studie kauz jednotlivých

pohledávek v různých fázích řízení, které ukážou, osvětlí či potvrdí dříve vyřčené, budou

tématem závěrečné diskuse a výstupů ze semináře. Prostor pro Vaše dotazy.

 

Bonusy k semináři

V rámci ceny semináře získají účastníci po dobu 14 dnů po ukončení semináře

možnost ptát se zdarma na své právní dotazy k tématu semináře.

 

Každý z účastníků semináře získá slevu 10 % na následné právní služby

advokátní kanceláře po dobu 5 měsíců od ukončení semináře.

Lektoři:Mgr. Martin Zástěra - advokát společnosti AZ LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka