Úvod do insolvenčního práva, novela insolvenčního zákona ve firemní praxi a aktuální otázky úpadkového práva

termínmístolektorcena
14.5. | 9:00Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Martin Zástěra
1990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 14.5.2019 9:00 do 14.5.2019 15:00
Místo:Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Účastníci se seznámí s platnou právní úpravou úpadkového práva v České republice a problematikou insolvenčního řízení se zaměřením na aktuální otázky, k jejichž řešení v praxi dochází. Vzhledem ke vzrůstající důležitosti insolvenčního práva, které se týká desítek tisíc dlužníků a věřitelů, je důraz kladen zejména na seznámení účastníků s praktickými (nejen procesními) postupy v rámci insolvenčního řízení a na doporučení, která mohou přispět k lepší orientaci v konkrétních případech.

V rámci semináře je zvláštní prostor věnován posledním novelám insolvenčního zákona, jakož i plánovaným úpravám tohoto předpisu, které podstatně rozšíří okruh osob, které mohou svojí dluhovou situaci řešit některou ze zákonem předpokládaných forem řešení úpadku. Cílem semináře je poskytnutí praktických informací pro orientaci účastníků a dalších osob zúčastněných na insolvenčním řízení.

 

Podrobný program

 1. V první části jsou účastníci seznámeni s právními předpisy, které v České republice upravují oblast insolvenčního práva a dále i se základními principy, ze kterých platná právní úprava vychází. Řešeny jsou aktuální otázky úpadkového práva z pohledu firemní praxe, jakož i poslední změny právní úpravy včetně změn, které jsou aktuálně projednávány v rámci legislativního procesu. Tematicky jsou pokryty následující okruhy:
 • Legislativní rámec
 • Principy a východiska platné právní úpravy
 • Definice úpadku a způsoby jeho řešení.
 • Přínosy a nedostatky nové právní úpravy po prvním desetiletí účinnosti
 • Problematika střetu exekuce a insolvence z pohledu zaměstnavatele
 • Poslední změny právní úpravy a jejich dopad do rozhodovací praxe
 • Aktuální otázky insolvenčního práva
 • Chystané změny právních norem a jejich předpokládané důsledky

 

 1. V druhé části jsou z pohledu firemní praxe podrobně rozebrána práva a povinnosti subjektů a účastníků řízení s důrazem na postavení insolvenčního správce, dlužníka, věřitele a na úlohu insolvenčního soudu. Pozornost je věnována problematice srážek ze mzdy z pohledu zaměstnavatele a dále otázkám spojeným se zadržováním zabavitelné části mzdy do doby rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Předestřeny jsou podmínky vstupu do insolvenčního řízení, podmínky osvědčení úpadku, jakož i povinnosti věřitele s důrazem na včasné uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení. Téma insolvenčního rejstříku je zpracováno tak, aby posluchači získali kompletní přehled o tom, jaké údaje lze v insolvenčním rejstříku nalézt a jakým způsobem je možné s těmito údaji pracovat. Tematicky jsou pokryty následující okruhy:
 • Subjekty insolvenčního řízení, účastníci insolvenčního řízení.
 • Insolvenční rejstřík jako mimořádně praktický zdroj informací o ins. řízení.
 • Insolvenční návrh – formální požadavky, praktické problémy
 • Problematika srážek ze mzdy z pohledu zaměstnavatele

 

 1. Třetí část je zaměřena na získání praktických poznatků o právních účincích zahájení insolvenčního řízení a zejména dopadu na věřitele, kteří jsou v relativně krátkém čase nastalou právní situací nuceni k tomu, aby řádně a včas uplatnili své nároky vůči dlužníku. Podstatný prostor v rámci tohoto bloku je věnován praktickému nácviku přípravy a podání pohledávky věřitele do insolvenčního řízení. Tematicky jsou pokryty následující okruhy:
 • Rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.
 • Zahájení ins. řízení – účinky, dopad na věřitele, právní účinky zahájení řízení.
 • Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení.
 • Přihláška pohledávky – formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky.

 

 1. V závěrečné části jsou uchazeči seznámeni s procesními následky zjištění (uznání) pohledávky při přezkumném jednání. Dále jsou rozebrány následky situací, kdy dojde k popření pohledávky ze strany insolvenčního správce, dlužníka či jiného věřitele. Rozebrána je z pohledu firemní praxe problematika incidenčních sporů v rámci insolvenčního řízení, jakož i problematika majetkové podstaty, která může sloužit k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. V závěrečném shrnutí jsou konkretizovány praktické tipy a doporučení, kterými by se měl řídit účastníci insolvenčního řízení tak, aby nemohlo dojít ke krácení jejich práv či k marnému uplynutí lhůt, které mohou mít za následek například nezvratnou ztrátu nároku za dlužníkem. Tematicky jsou pokryty následující okruhy:
 • Přezkum pohledávek, popěrné úkony a jejich právní dopady. 
 • Incidenční spory.
 • Majetková podstata.
 • Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh.
 • Praktická doporučení pro postup účastníků v rámci insolvenčního řízení

 

 1. Prostor pro Vaše dotazy

 

Bonusy k semináři

V rámci ceny semináře získají účastníci po dobu 14 dnů po ukončení semináře

možnost ptát se zdarma na své právní dotazy k tématu semináře.

 

Každý z účastníků semináře získá slevu 10 % na následné právní služby

advokátní kanceláře po dobu 5 měsíců od ukončení semináře.

Lektoři:Mgr. Martin Zástěra - advokát společnosti AZ LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1990 CZK bez DPHšipka