Přestupky proti veřejnému pořádku, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
5.6. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Mgr. Bc. Radovan Havelec
2590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-344/2015, Název akreditace: Přestupky proti veřejnému pořádku ve světle aktuální judikatury správních soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 5.6.2019 9:00 do 5.6.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře není podat komplexní výklad problematiky přestupků a řízení o nich, ale seznámit posluchače s vybranými otázkami, které v praxi způsobují největší problémy. Výklad bude postaven na soudní judikatuře se zřetelem na aplikovaná ustanovení správního řádu. S ohledem na dosud ne příliš četnou judikaturu k zákonu č. 250/2016 Sb. bude výklad zaměřen zejména na procesy a instituty, které nová právní úprava přestupku přebírá, případně modifikuje. Druhá část výkladu se bude věnovat rozboru konkrétních soudních rozhodnutí vydaných při rozhodování o přestupcích proti veřejnému pořádku.

 

1) Základní principy přestupkového řízení; promítání principů trestního práva a trestního řízení do oblasti přestupků a řízení o nich

2) Materiální znak přestupku

3) Zavinění a jeho formy

4) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba jako pachatel přestupku

5) Poškozený a osoba postižená spácháním přestupku

6) Přestupky pokračující, trvající a hromadné

7) Určení počátku běhu prekluzivní lhůty a okamžik jejího uplynutí

8) Specifika návrhových přestupků

9) Vymezení skutku, o němž se vede řízení

10) Ústní jednání

11) Dokazování (provádění důkazů, jejich použitelnost a hodnocení)

12) Procesní taktiky obviněných z přestupků, směřující ke zmaření přestupkového řízení (navozování problémů při doručování, zastupování, nahlížení do spisů, apod.)

13) Souběh přestupků a společné řízení

14) Nejčastější vady rozhodnutí o přestupcích (vymezení skutku ve výroku rozhodnutí, odůvodnění materiální stránky přestupku, odůvodnění druhu a výše ukládaného trestu, apod.)

15) Zkrácené řízení o přestupcích

16) Nové rozhodnutí a přezkumné řízení ve věcech přestupků

17) Vztah přestupkové a kárné odpovědnosti

18) Intertemporální aspekty přestupkového trestání a jeho soudního přezkumu

19) Principy soudního přezkumu přestupkových rozhodnutí

20) Pořádkové delikty

21) Vybraná judikatura ke konkrétním přestupkům proti veřejnému pořádku (kazuistika)

Lektoři:Ing. Mgr. Bc. Radovan Havelec - Předseda senátu Nejvyššího správního soudu ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz