Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
11.4. - 12.4.Wellness Hotel Poděbrady - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekDr. Jana Řezníčková
5990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:název akreditace: AK/PV-59/2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):bude doplněno
Termín:od 11.4.2019 9:00 do 12.4.2019 15:00
Místo:Wellness Hotel Poděbrady - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Naši nabídku rozšiřujeme o 2 denní seminář týkající se stavebního zákona a jeho aktuální související judikatury s lektorkou Dr. Janou Řezníčkovou. Přijeďte se odreagovat a odpočinout si od všedních školících místností a chlebíčků na seminářích. Po seminářích je v lázních možnost objednání masáží, kosmetiky a jiných příjemných procedur, kterými se můžete uvolnit před návratem zpět do kanceláře. 

Počátkem loňského roku nabyla účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování a na námitky v řízeních podle stavebního zákona. Lektorka Vás provede nejaktuálnější judikaturou z této oblasti a zaměří se na praktické příklady z praxe. Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty, ostatní pracovníky ve výstavbě ale i další zájemce o tuto problematiku.

Obsah:

 1. DEN

 

 1. STAVEBNÍ ZÁKON – ZÁSADNÍ ZMĚNY, které přinesla novela č. 225/2017 Sb. na úseku územního rozhodování a stavebního řádu se zaměřením na aplikaci problematických ustanovení zákona
 • Novely souvisejících zákonů
 • Novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 

 1. POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší
 • Stavební úřady - změna příslušnosti
 • Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5

 

 1. ZMĚNY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ
 • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu
 • Stavební úřad jako dotčený orgán
 • Změna formy a obsahu závazného stanoviska - novela správního řádu, problematické ustanovení § 4 stavebního zákona – přezkum závazných stanovisek
 • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění
 • Změna postavení spolků a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zásadní změny v předkládání majetkoprávních podkladů v případě umístění stavby na cizím pozemku
 • Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku
 • Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty

 

 1. SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
 • Společné územní rozhodnutí, stavební povolení, případně spojené s procesy EIA
 • Změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů
 • Obsah a forma společného povolení
 • Změna okruhu účastníků řízení
 • Společné povolení souboru staveb – příslušnost

 

 1. NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • Stavebně technické námitky - odstupy, oslunění, zastínění pozemku
 • Občansko-právní- pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství
 • Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva
 1. ZMĚNY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
 • Rozšíření okruhu staveb podle § 103
 • Změny v § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení
 • Zásadní změny v kolaudaci staveb - §120 zrušen bez náhrady, zavedení kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí

 

 1. DEN

 

 1. AKTUÁLNÍ JUDIKÁTY SPRÁVNÍCH SOUDŮ- Nejvyšší správní soud, krajské správní soudy, Městský soud v Praze
 • Přínosy aktuální judikatury do praxe správních orgánů, zejména stavebních úřadů
 • Kde nalezneme aktuální judikáty
 • Jak s judikáty pracovat

       2. KONKRÉTNÍ ROZSUDKY správních soudů a právní názory v nich             uvedené, které se týkají problematiky:

 

 • § 85 - Účastenství v územním řízení 

      – základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem      Imise

     -„potence“ přímého dotčení

     -   občanská sdružení (spolky) a předpoklady jejich účastenství

     -   úmrtí účastníka řízení - dědicové

     -   držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo    (hypotéka), právo stavby

 

 • § 89 Námitky v územním řízení:

 

a)    stavebně technické – odstupy, oslunění, zastínění pozemku

b)    občansko-právní - pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, šetrnost k sousedství, obtěžování pohledem, narušení osobnostních práv

c)    existence nebo rozsahu vlastnického práva

 

 • § 96 - Územní souhlas a další souhlasy podle stavebního zákona
 • právní povaha
 • obsah
 • opravné prostředky, přezkum,žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu podle § 82 a násl s.ř.s

 

 • § 129 – odstranění stavby, dodatečné povolení

- Nové důvody, předpoklady zahájení řízení o odstranění stavby

 

 1. ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy

 

Závěr: praktické příklady, diskuze, dotazy

 

Obsah kurzu může být v průběhu přihlašování aktualizován.

 

Doplňující informace:

 

CENA ZAHRNUJE – 2 denní odborný program ve dnech 11. – 12. 4. 2019, 2x osvědčení o absolvování kurzu, kurz je akreditován Ministerstvem vnitra, coffebreak po oba dva dny, obědy.

CENA NEZAHRNUJE – ubytování účastníků, večeře, lázeňské procedury a další služby wellness hotelu.

Lektoři:Dr. Jana Řezníčková - vedoucí oddělení stavebního řádu Královehradeckého kraje, členka České společnosti pro stavební právo, podílí se na připomínkování návrhů zákonů nebo jejich novel.
Program:

9:00 - 15:00

konkrétní harmonogram kurzu bude upřesněn na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:5990 CZK bez DPHšipka