Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV

termínmístolektorcena
23.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
2590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0744-SP/PC, Název akreditace: Rodinné právo v procesních souvislostech
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200013
Termín:od 23.5.2019 9:00 do 23.5.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a velmi stručně tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni.  Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Cíl semináře:

 

V rámci kurzu jsou posluchači seznámeni jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i praxi.

 

Obsah semináře:

 

-       Procesní zvláštnosti rodinněprávních řízení, prameny právní úpravy

-       Předběžné opatření upravující poměry dítěte

-       Péče soudu o nezletilé (příslušnost, kolizní opatrovnictví, návrh na zahájení řízení, průběh řízení, jiný soudní rok, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky)

-       Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

-       Aktuální problémy v řízení o určení a popření rodičovství

-       Diskuze, sdílení zkušeností s praxe pracovníků

Lektoři:JUDr. Renáta Šínová Ph.D. - Lektorka je odbornou asistentkou právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu. Působila v soudnictví i v advokacii, má zkušenosti z legislativní činnosti (příprava zákona o zvláštních řízeních soudních, členka rekodifikační komise pro přípravu nových procesních zákonů na Slovensku apod.). Je autorkou komentářů, učebnic i odborných monografií. V roce 2008 získala statut hostujícího profesora na University of Berkeley v Kalifornii.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz