Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018

termínmístolektorcena
16.5. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Dr. Jana Řezníčková
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-59/2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200012
Termín:od 16.5.2019 9:00 do 16.5.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

1. ledna 2018 nabyla účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování a na námitky v řízeních podle stavebního zákona. Lektorka Vás provede nejaktuálnější judikaturou z této oblasti a zaměří se na praktické příklady z praxe. Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty, ostatní pracovníky ve výstavbě ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Obsah:

 1. ÚVOD
 • Zásadní změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu
 • Novely souvisejících zákonů
 • Novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 1. POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší
 • Stavební úřady - změna příslušnosti
 • Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5
 1. ZMĚNY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ
 • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu
 • Stavební úřad jako dotčený orgán
 • Změna formy a obsahu závazného stanoviska - novela správního řádu
 • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění
 • Změna postavení spolku a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného §70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Změny majetkoprávních podkladů v případě umístění stavby na cizím pozemku
 • Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku
 • Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty
 1. SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
 • Společné územní rozhodnutí, stavební povolení + EIA
 • Změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů
 • Změna okruhu účastníků řízení
 1. NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • Stavebně technické námitky - odstupy, oslunění, zastínění pozemku
 • Občansko-právní- pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství
 • Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva
 1. ZMĚNY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
 • Rozšíření okruhu staveb podle § 103
 • Změny v § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení
 • Zásadní změny v kolaudaci staveb - §120 zrušen bez náhrady, zavedení kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí
 1. AKTUÁLNÍ SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA APLIKOVATELNÁ PO 1.1.2018
 • Rozbor judikatury a praktické příklady, diskuze, dotazy

 

Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

Lektoři:Dr. Jana Řezníčková - vedoucí oddělení stavebního řádu Královehradeckého kraje, členka České společnosti pro stavební právo, podílí se na připomínkování návrhů zákonů nebo jejich novel.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka