Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018

termínmístolektorcena
21.3. | 9:00Brno - Hotelu Omega v Brně, Křídlovická 19bDr. Jana Řezníčková
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-59/2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940500001
Termín:od 21.3.2019 9:00 do 21.3.2019 15:00
Místo:Brno - Hotelu Omega v Brně, Křídlovická 19b
Popis:
 1. ledna 2018 nabyla účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování a na námitky v řízeních podle stavebního zákona. Lektorka Vás provede nejaktuálnější judikaturou z této oblasti a zaměří se na praktické příklady z praxe. Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty, ostatní pracovníky ve výstavbě ale i další zájemce o tuto problematiku.

   

   

  Obsah:

  1. ÚVOD
  • Zásadní změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu
  • Novely souvisejících zákonů
  • Novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  1. POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA
  • Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší
  • Stavební úřady - změna příslušnosti
  • Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5
  1. ZMĚNY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ
  • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu
  • Stavební úřad jako dotčený orgán
  • Změna formy a obsahu závazného stanoviska - novela správního řádu
  • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění
  • Změna postavení spolku a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného §70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Změny majetkoprávních podkladů v případě umístění stavby na cizím pozemku
  • Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku
  • Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty
  1. SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
  • Společné územní rozhodnutí, stavební povolení + EIA
  • Změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů
  • Změna okruhu účastníků řízení
  1. NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
  • Stavebně technické námitky - odstupy, oslunění, zastínění pozemku
  • Občansko-právní- pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství
  • Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva
  1. ZMĚNY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
  • Rozšíření okruhu staveb podle § 103
  • Změny v § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení
  • Zásadní změny v kolaudaci staveb - §120 zrušen bez náhrady, zavedení kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí
  1. AKTUÁLNÍ SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA APLIKOVATELNÁ PO 1.1.2018
  • Rozbor judikatury a praktické příklady, diskuze, dotazy
Lektoři:Dr. Jana Řezníčková - vedoucí oddělení stavebního řádu Královehradeckého kraje, členka České společnosti pro stavební právo, podílí se na připomínkování návrhů zákonů nebo jejich novel.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka