Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – aktuality a praxe, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
4.6. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Zdeňka Fialová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-32/2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200014
Termín:od 4.6.2019 9:00 do 4.6.2019 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 

Bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Poslední novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018 přinesla velké změny v povolovacích procesech. Mimo jiné zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné (na rozdíl od předchozí právní úpravy) vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých dalších stavebních úřadů. Společné řízení je možné vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Tato změna vyžaduje koordinaci v území. K tomu slouží závazné stanovisko orgánu územního plánování, které bylo následně novelizováno v souvislosti s novelou zákona č. 416/2009 Sb.

 

Novela má dopad též do kolaudace staveb. Některé stavby, jež bylo možno užívat na základě oznámení, se dnes nekolaudují, což v praxi způsobilo problémy zejména ve vztahu ke vkladu do katastru nemovitostí. Určité typy staveb vyžadují pro užívání kolaudační souhlas. Pokud kolaudační souhlas není možno vydat, vede se kolaudační řízení. Ze souvisejících předpisů bylyl nejrozsáhlejší změny provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA). Proces EIA je možné vést souběžně s uzemním popř. se společným řízením. 

Posluchači na semináři obdrží informace, jaké tyto změny mají dopady na přípravu staveb. Závěr semináře bude věnován dotazům posluchačů

 

Obsah:

Cílem semináře je seznámit posluchače s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s přípravou staveb.

Cílovou skupinou semináře je odborná veřejnost, zejména investoři, projektanti a inženýrské organizace. Seminář je vhodný též pro pracovníky stavebních úřadů.

 

  •     nové povolovací procesy a jejich uplatňování v praxi;
  •     závazná stanoviska orgánů územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán;
  •     navazující řízení a změny v procesu EIA;
  •     územní řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí;
  •     společné řízení, společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí;
  •     záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry;
  •     stavební řízení, změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka;
  •     kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání.

 

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Lektoři:Ing. Zdeňka Fialová - Lektorka pracuje ve státní správě, vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad na MPO. Spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

 

Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:28.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka