Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

termínmístolektorcena
20.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Jan Potměšil
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-130/2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200339
Termín:od 20.11.2018 9:00 do 20.11.2018 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Jak se změnili přestupky s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich? Jaké problémy přináší jeho aplikace v praxi? Jaká úskalí jsou v nové právní úpravě skryta? To zjistíte na našem semináři zaměřeném na praktické provedení úskalími zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důrazem na řízení o přestupku.

Dozvíte se nejen základní informace nutné k úspěšnému projití řízením o přestupku včetně řízení odvolacího, ale i o osobách, které se na přestupkovém řízení účastní, jaké okolnosti přestupkového jednání je třeba vyhodnocovat ale i specifika zvláštních druhů řízení jako je příkaz nebo příkaz na místě, včetně jejich problematických aspektů.

 

Praktické provedení úskalími zákona, zejména řízením o přestupku.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

Úvod do problematiky 

-          objasnění nejdůležitějších pojmů

-          legislativní zakotvení dané problematiky

 

Působnost zákona a základy odpovědnosti za přestupek, trestání

-          působnost zákona (časová, územní, osobní)

-          druhy přestupků (pokračující, trvající, hromadný)

-          základy odpovědnosti za přestupek fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikající

-          okolnosti mající vliv na zavinění, odpovědnost za přestupek a protiprávnost

-          tresty a ochranná opatření

 

Postup před zahájením řízení

-          přijetí oznámení o přestupku

-          volba dalšího postupu

-          postoupení a předání

-          odložení

-          podjatost

-          podání vysvětlení

 

Zahájení řízení

-          předmět řízení, překážky řízení

-          příkazní řízení na místě

-          příkazní řízení

-          zahájení řízení z moci úřední

-          zahájení řízení z moci úřední se souhlasem osoby postižené přestupkem

 

Vedení nezkráceného řízení

-          postavení svědka, účastníků řízení a osob dávajících souhlas s řízením

-          práva a povinnosti svědků, účastníků řízení a dalších zúčastněných subjektů

-          zajišťovací prostředky

-          zastupování

-          ústní jednání a dokazování

-          vydání rozhodnutí, ukládání sankce a dalších povinností, včetně zastavení řízení a dohody o narovnání

-          náležitosti rozhodnutí (výrok, odůvodnění, poučení)

-          doručování

 

Odvolací řízení a další postupy po vydání rozhodnutí

-         postup prvostupňového orgánu po podání odvolání

-         postup odvolacího orgánu

-         nové rozhodnutí

-         přezkumné řízení

-         obnova řízení

-         soudní přezkum rozhodnutí

 

Závěr 

-          dotazy a diskuse k probrané problematice

 

Doporučená literatura:

  • Vetešník, Jemelka: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Komentář C.H.Beck, Praha 2017
  • Šámal a kol.: Trestní zákoník I. Obecná část (§ 1 – 139). Komentář. 2. vydání. C.H.Beck, Praha 2012
  • Potěšil, Hejč, Rigel, Marek: Správní řád. Komentář. C.H.Beck, Praha 2015
  • Vedral: Správní řád. Komentář. II. aktualizované a doplněné vydání. Bova Polygon, Praha 2012
  • Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo: Správní řád. Komentář. 5. vydání. C.H.Beck, Praha 2016
  • Stanoviska a metodiky MV: http://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx
  • Kroupová Pavlína: Vzory pro projednávání některých přestupků uvedených v zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Krajský úřad Libereckého kraje)

 

Lektoři:Mgr. Jan Potměšil - odborník na přestupkové právo, vrchní ministerský rada MV
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka