Novela stavebního zákona v praxi od 1.1.2018

termínmístolektorcena
13.9. | 9:00Brno - Hotel Omega, Křídlovická 19bDr. Jana Řezníčková
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-182/2017, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840500010
Termín:od 13.9.2018 9:00 do 13.9.2018 15:00
Místo:Brno - Hotel Omega, Křídlovická 19b
Popis:

1. ledna 2018 nabyla účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. Novela přinesla řadě pracovníků mnoho pozitivních i negativních změn, ale i otazníků, které praxe teprve představí. Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny nejen v oblasti územního rozhodování, ale i na námitky v řízeních dle stavebního zákona. Lektorka, která se podílí na připomínkování zákonů a novel se v rámci semináře zaměří na praktické příklady z praxe. 

Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty, ostatní pracovníky ve výstavbě ale i další zájemce o tuto problematiku.

Obsah:

 1. ÚVOD

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon

 • Účinnost 1. 1. 2018
 • Zásadní změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu
 • Novely souvisejících zákonů
 • Novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 1. POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší
 • Stavební úřady - změna příslušnosti
 • Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5
 1. ZMĚNY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ
 • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu
 • Stavební úřad jako dotčený orgán
 • Změna formy a obsahu závazného stanoviska - novela správního řádu
 • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění
 • Změna postavení spolku a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného §70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Změny majetkoprávních podkladů v případě umístění stavby na cizím pozemku
 • Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku
 • Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty
 1. SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
 • Společné územní rozhodnutí + EIA
 • Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Společné územní rozhodnutí, stavební povolení + EIA
 • Změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů
 • Změna okruhu účastníků řízení
 1. NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • Stavebně technické námitky - odstupy, oslunění, zastínění pozemku
 • Občansko-právní- pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství
 • Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva
 1. ZMĚNY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
 • Rozšíření okruhu staveb podle § 103
 • Změny v § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení
 • Zásadní změny v kolaudaci staveb - §120 zrušen bez náhrady, zavedení kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí
 1. ZÁVĚR
 • Diskuze, dotazy

 

Pro přihlášky přijaté od 19.7. platí cena semináře 2.990 Kč.

Lektoři:Dr. Jana Řezníčková - Lektorka je vedoucí oddělení stavebního řádu krajského úřadu Královehradeckého kraje, přednášející a praktička v oblasti stavebního práva.
Program:

Harmonogram semináře:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 10:45 přestávka
10:45 – 12:15 přednáška
12:15 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.9.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka