Řízení o přestupcích podle nového zákona přestupkového

termínmístolektorcena
27.11. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. David Marek
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-130/2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200249
Termín:od 27.11.2018 9:00 do 27.11.2018 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře : 

Poskytnout účastníkům informace o nové právní úpravě odpovědnosti za přestupky s důrazem na vybrané praktické otázky sankčního řízení.

 

Obsah semináře : 

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Reforma správního trestání

Zásady správního trestání

Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  • Okruh správních deliktů, na které se zákon vztahuje
  • Osobní, územní a časová působnost zákona

Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků

Podmínky a zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce

Správní tresty a jejich ukládání, polehčující a přitěžující okolnosti

Řízení o přestupcích, vztah ke správnímu řádu

  • Postup před zahájením řízení
  • Řízení o přestupku a jeho průběh
  • Účastníci řízení o přestupku a další dotčené osoby
  • Dokazování, ústní jednání
  • Zvláštní druhy řízení o přestupku

Vydání rozhodnutí o přestupku, jeho náležitosti a oznámení

Odvolací řízení

Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

Evidence přestupků

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Lektoři:Mgr. David Marek - vedoucí správního odboru na Krajském úřadě kraje Vysočina
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka