Účetní závěrka za r. 2018

termínmístolektorcena
14.12. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-277/2016 - Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC a příspěvkových organizací
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200212
Termín:od 14.12.2018 9:00 do 14.12.2018 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře :

Seminář je zaměřen na výklad změn v účetní a daňové legislativě.

 

Obsah semináře :

 • Rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2018:
 • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1.1.2018 a v průběhu r. 2018, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část. Zjednodušená forma účetnictví pro p.o. a povinnost sestavit výkazy.
 • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2018. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci. 
 • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby. Nově inventarizace vlastních zdrojů. Zjednodušená inventura neplatí pro účet 403, doporučení, jak kontrolovat transfery. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2018, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka.
 • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.
 • Kontrola správnosti účtování o majetku. Nové podmínky pro evidenci a oceňování muzejních sbírek
 • Účtování a oceňování zásob
 • Kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů  u p.o., soulad s evidencí u zřizovatele.
 • Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.
 • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob
 • Výpočet DPPO a její zaúčtování
 • Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách
 • Daňové odpisy pro p.o. – potřebné informace u svěřeného majetku
 • Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně.
 • Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití nově pro období r. 2018. 
 • Základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č.i hosp. č.
 • silniční daň.
 • Stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů pro p.o. v r. 2018 a očekávané změny pro r.2019 podle aktuální situace v připravované legislativě
Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.12.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka