Opatrovnictví se zaměřením zkoušku odborné způsobilosti

termínmístolektorcena
24.8. | 9:00Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2Mgr. Radka Pešlová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-344/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200241
Termín:od 24.8.2018 9:00 do 24.8.2018 15:00
Místo:Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2
Popis:

Cíl semináře : 

Cílem semináře je připravit účastníky na zkoušku odborné způsobilosti. Výklad bude propojen s příklady z praxe, aktuální judikaturou a proběhnou odpovědi na Vaše otázky.

 

Obsah semináře : 

OBECNĚ

 • Právní osobnost a svéprávnost
 • Předběžná prohlášení
 • Dříve vyslovená přání

 PODPISY BEZ OPATROVNÍKA

 • Jednání osob neschopných za sebe jednat
 • Platnost plných mocí u osob bez opatrovníka a zástupce z řad členů domácnosti

 INSTITUTY PODPORY A NÁPOMOCI

 • Zastoupení členem v domácnosti - kdo může být zástupcem, způsob uzavírání, pravomoci a povinnosti zástupce, ukončení funkce
 • Nápomoc při rozhodování - způsob vzniku a zániku, pravomoci a povinnosti, konflikt zájmu
 • Nápomoc při rozhodování – role podpůrce v rámci detenčního řízení a v rámci řešení neplatnosti právního jednání
 • Řízení o nápomoci při rozhodování, o zastoupení členem domácnosti, o opatrovnictví (postavení opatrovance)

 OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI

 • Omezení svéprávnosti (z pohledu hmotného práva)
 • Řízení o omezení svéprávnosti (zahájení řízení, účastníci, důkazy, opravné prostředky atd.)
 • Vznik a zánik funkce opatrovníka (s omezením svéprávnosti i bez něj), výběr opatrovníka,      přechod opatrovnictví při smrti opatrovníka
 • Rozdíl mezi opatrovnictvím s omezením svéprávnosti opatrovnace a bez omezení
 • Povinnosti opatrovníka vůči opatrovanci
 • Správa jmění opatrovníkem
 • Účet na obci, účet opatrovníka, depozita u služby
 • Informování třetích osob (rodina se ptá, kamarádi chtějí vědět, službu zajímá...)

 ZDRAVOTNÍ

 • Poskytování zdravotních služeb se souhlasem pacienta – informovaný souhlas
 • Postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce osoby se zdravotním postižením ve zdravotnickém právu
 • Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta
 • Nedobrovolná hospitalizace (hmotněprávní úprava)
 • Nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi (včetně postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce)
 • Přítomnost dalších osob při poskytování zdravotních služeb
 • Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a držení osob ve zdravotním ústavu
 • Podávání informací o zdravotním stavu pacientovi a další osobám
 • Práva pacienta dle zákona o zdravotních službách
 • Práva pacienta drženého ve zdravotnickém zařízení dle občanského zákoníku

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Jednání se zájemcem, sepsání smlouvy (na co si dát pozor, co ujednat)
 • Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti držení osob v zařízení sociálních služeb (detenční řízení při vstupu a při výstupu)
 • Výpovědi „neposlušným“ opatrovancům
 • Správa financí v sociální službě
 • Odpovědnost sociální služby

 SOCIÁLNÍ DÁVKY

 • Nízký důchod (co zkontrolovat, jak ho ovlivnit)
 • Příspěvek na péči (jak ho získat, na co si dát pozor)
 • Průkaz ZTP a ZTP/P (kdy je nárok)
 • Hmotná nouze

 

ZNEPLATŇOVÁNÍ JEDNÁNÍ (např. PŮJČKY)

 • Samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti
 • Neplatnost právního jednání z důvodu duševní poruchy (při omezení svéprávnosti i bez omezení svéprávnosti)
 • Neplatnost právního jednání  - důvody neplatnosti jiné než v souvislosti s duševní poruchou  
 • Postup opatrovníka při řešení neplatnosti smlouvy
 • Zneužívající ujednání
 • Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
 • Subjekty realizující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - základní přehled
 • Bezdůvodné obohacení – základní přehled, se zaměřením na postup opatrovníka v návaznosti na neplatnost smlouvy
 • Postup opatrovníka při soudním výkonu či exekuci opatrovance – základní přehled

 OPATROVNICKÁ RADA

 • Opatrovnická rada – vznik rady
 • Opatrovnická rada - funkce opatrovnické rady, souhlas s neběžným právním jednáním

 KONTROLA, SOUHLAS SOUDU (RADY):

 • Kontrola veřejného opatrovníka (které subjekty mohou provádět kontrolu, zprávy zasílané soudu)
 • Neběžné právní jednání osoby s omezením svéprávnosti a souhlasy dalších subjektů
 • Kdy a co nechat odsouhlasit soudem (opatrovnickou radou)
 • Jiné možnosti ochrany a podpory osoby se zdravotním postižením než omezení svéprávnosti
 • Možnosti bezplatné právní pomoci
 • Související zásahy do práv realizované v rámci omezení svéprávnosti 

 

Téma je široké – připravte si dotazy předem, abyste odcházeli s vyřešenou problematikou právě pro Vás!

Lektoři:Mgr. Radka Pešlová - odborník v sociálně-právní oblasti, působí jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených. Zaměřuje se především na oblast sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:17.8.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka