Kontrola a inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací

termínmístolektorcena
13.6. | 9:00PrahaIng. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-277/2016, název akreditace Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC a příspěvkových organizací
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200150
Termín:od 13.6.2018 9:00 do 13.6.2018 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře:

 

Seznámit účastníky semináře s platnou legislativou a s praktickými postupy při realizaci jednotlivých inventur. Doporučit formu a obsah dokumentů připravovaných pro provádění inventur i formu a obsah povinných výstupů prokazujících provedení inventur. Upozornit na nejčastější chyby.

 

Obsah:

 

-          Stručná rekapitulace předpisů pro r. 2018, novela inventarizační vyhlášky, cíle inventarizace

-          Nejčastější chyby, které se stále vyskytují při inventarizaci i po účinnosti inventarizační vyhlášky

-          vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci – dle vnitřního kontrolního    

           systému  

-          prvotní a rozdílová inventura – doporučené postupy

-          plán inventur a harmonogram účetní závěrky v r. 2016, zapracování rozhodného dne

-          inventarizační komise, určení zodpovědnosti členů komisí,

-          realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci

-          příklady inventarizačních evidencí – inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence

-          příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci

-          příprava účetních záznamů.

-          Zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů.

-          Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů

-          kontrola správnosti odpisového plánu, počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku

-          ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího

-          Provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody. Metodika MFCR pro  potřeby konsolidace.

-          Inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy. Příklady příloh inventurních soupisů, rozšířené nároky na komentáře. Podpisové záznamy zodpovědných osob.

-          Definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů – příklady nejčastěji zjištěných rozdílů

-          Rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě

-          Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu.

-          Inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení

 

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka