Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2018

termínmístolektorcena
14.5. | 9:00PrahaIng. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-224/2017, název akreditace Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o.
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200149
Termín:od 14.5.2018 9:00 do 14.5.2018 15:00
Místo:Praha
Popis:

-         Platná legislativa v r. 2018, významná změna zákona č.218/2000 Sb. Judikatura týkající se výsledku kontrol dotací

-         Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu ÚSC, změny v oblasti oprávnění poskytovatelů transferů, připravovaná legislativa

-         Připravované změny legislativy týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací.

-         Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování

-         Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ

-         Příjemce dotace a DPH.

-         Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace

-         Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele

-         Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky.

-         Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům

-         Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku,

-         Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku.

-         Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem  

-         Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.

-         Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, pokyny MFČR.

 

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka