Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část

termínmístolektorcena
6.8. - 9.8.Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Miroslav Brůna
5790 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/ZOZ-1/2018
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200131
Termín:od 6.8.2018 9:00 do 9.8.2018 16:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cílem semináře je získání, upevnění a zvýšení znalostí a dovedností, které jsou třeba pro výkon správních činností a výkon veřejné služby, a to pro ověření zvláštní odborné způsobilosti v obecné části.

 

Obsah a harmonogram:

I. Část: Veřejná správa – 6.-7.8.2018

6.8.2018

- Veřejná správa – základní charakteristika pojmu, veřejná správa vrchnostenská a nevrchnostenská, postavení orgánů veřejné správy v soustavě orgánů veřejné moci státní správa a územní samospráva.  - Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. - Prameny práva upravujících činnost orgánů veřejné správy a vzájemné vztahy mezi nimi, právní předpisy ES, Ústavu a Listinu základních práv a svobod; vnitřní předpisy a usnesení vlády.  - Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným výkonem veřejné správy, základní principy zákona č. 82/1998 Sb. z hlediska odpovědnosti ÚSC za škodu při výkonu samostatné a přenesené působnosti.  - Právo na přístup k informacím o veřejné správě a o životním prostředí.  - Úředníci územních samosprávných celků - definice úředníka, vedoucího úředníka a vedoucího úřadu, pracovní poměr, základní práva a povinnosti.  - Pojem „správní činnost“ a jeho obsah a význam, pojem „správní činnosti“ v zákoně č. 312/2002 Sb.  - Pracovní poměr úředníka ÚSC - vztah k zákoníku práce, předpoklady vzniku pracovního poměru, veřejná výzva, výběrové řízení, skončení pracovního poměru. - Základní povinnosti a vzdělávání úředníků ÚSC.

  - Územní samosprávný celek - pojem, druhy, charakteristické znaky. - Základní právní předpisy vztahující se k ÚSC z hlediska výkonu jeho samostatné působnosti právní předpisy ÚSC.  - Občané ÚSC, území ÚSC a jeho změny, názvy obcí, jejich částí a městských částí hlavního města Prahy, názvy ulic a jiných veřejných prostranství a číslování budov, vlajka, znak, čestné občanství.  - Statutární města, členění jejich území, statut statutárního města, městské části hlavního města Prahy, jejich orgány, působnost, pravomoc a vztahy s orgány hlavního města Prahy. Statut hlavního města Prahy.  - Městys, dobrovolný svazek obcí - vytvoření, předmět činnosti, občané svazku, jeho hospodaření.  - Samostatná a přenesená působnost ÚSC - pojem a meze, které jsou stanoveny územnímu samosprávnému celku při výkonu samostatné a přenesené působnosti.  - Orgány územního samosprávného celku- druhy a jejich základní charakteristika.  - Zastupitelstvo a rada ÚSC - složení, postavení člena zastupitelstva, zasedání zastupitelstva, práva a povinnosti členů zastupitelstva a rady ÚSC, střet zájmů - Úřad ÚSC - složení, kdo stojí v čele úřadu, základní charakteristika pravomocí.  - Tajemník obecního úřadu, ředitel krajského úřadu a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy právní postavení osoby, která zastupuje územní samosprávný celek navenek  - Základní principy hospodaření územního samosprávného celku a správní delikty upravené v zákoně o obcích, v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě Praze. - Základní principy dozoru nad samostatnou působností a provádění kontroly nad výkonem přenesené působnosti ÚSC včetně práv a povinností kontrolujícího a kontrolovaného.  - Závěrečné shrnutí, diskuze k méně srozumitelným pojmům, upozornění na úskalí problematiky veřejné správy – 1,5 hodiny. - Nezávazný závěrečný test a jeho společné vyhodnocení a vysvětlení případných pochybení – 1,5 hodiny.

 

II. část: Správní řád – 8.-9.8.2018

8.8.2018

- Správní řízení a jeho základní principy. - Zásady správního řízení. - Příslušnost správních orgánů, změny místní příslušnosti, dožádání, dotčené orgány.  - Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby. - Vedení řízení a jednací jazyk, úkony správních orgánů, vyloučení z projednávání a rozhodování věci. - Spis a protokol, nahlížení do spisu.  - Účastníci řízení a zastoupení, plná moc, náklady řízení.  - Postup před zahájením řízení, zahájení řízení, průběh řízení v prvním stupni, přerušení řízení a obnova řízení, zastavení řízení, ukončení řízení – rozhodnutí, usnesení a další typy.  - Rozhodnutí (usnesení) a jeho náležitosti. - Osvědčení, sdělení, stanoviska. - Lhůty a počítání času, náklady řízení, ochrana před nečinností. - Doručování fyzickým i právnickým osobám, veřejnou vyhláškou a úřední deska, doručování do zahraničí. - Náprava vadných rozhodnutí, odvolání, rozklad. - Obnova, přezkum, nové rozhodnutí. - Exekuce, exekuční výzva a nařízení exekuce na nepeněžitá plnění, exekuční správní orgán příslušný k exekuci na nepeněžitá plnění a právo vymáhat nepeněžitou povinnost.  - Veřejnoprávní smlouva – pojem a druhy, uzavření, změna a zrušení, závazky z veřejnoprávních smluv. - Opatření obecné povahy. - Stížnost podle správního řádu.

9.8.2018

- Opakování a procvičování složitějších ustanovení správního řádu. - Diskuze s posluchači a odpovědi na méně srozumitelná ustanovení. - Nezávazný závěrečný test a jeho společné vyhodnocení a vysvětlení případných pochybení. Cena kurzu včetně oběda, bez ubytování: 5 790 Kč. 

 

Přihlášením na kurz souhlasíte s obchodními podmínkami:

Zrušit závaznou přihlášku na kurz je možné pouze písemně.  Pokud bude přihláška písemně zrušena více než 30 pracovních dnů před datem konání kurzu, nebude storno poplatek účtován.  Pokud bude přihláška písemně zrušena mezi dvacátým a třicátým dnem před datem konání kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.  Pokud bude přihláška písemně zrušena méně než 20 dnů před datem konání kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 70 % z ceny kurzu.  Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka.

 

Lektoři:JUDr. Miroslav Brůna - Dlouholeté působení na Ministerstvu vnitra v oblasti územní veřejné správy, vedoucí legislativního oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy; legislativa zákonů o obcích, krajích, hl. m. Prahy, zákona o svobodném přístupu k informacím a kontrolního řádu. Lektor a zkušební komisař ZOZ podle zákona o úřednících územních samosprávných celků
Program:

6.8.    9:00 - 18:00 hod

7.8.    9:00 - 16:00 hod

8.8.    9:00 - 16:00 hod

9.8.    9:00 - 16:00 hod

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.7.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:5790 CZK bez DPHšipka