Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu

termínmístolektorcena
22.3. - 23.3.Kongresové centrum, hlavní budova Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40aJUDr. Jiří Doležílek
Mgr. Kristina Chrástková
JUDr. Zdeněk Novotný
7990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830300004
Termín:od 22.3.2018 9:00 do 23.3.2018 14:30
Místo:Kongresové centrum, hlavní budova Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a
Popis:

Obsah:

 

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:
 • může je škola s ředitelem školy uzavírat?
 • může je ředitel školy sjednat „sám se sebou“, když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU?
 • jaký druh práce může školy s ředitelem sjednat?
 • Mimořádné odměny
 •  může si ředitel školy vyplatit odměny z tzv. doplňkové činnosti?
 • zřizovatel rozhodl o jejich přiznání a následně toto rozhodnutí revokoval – má či nemá ředitel nárok na vyplacení odměny?
 • Postavení ředitele školy:
 • kdo je oprávněn řediteli nařizovat dovolenou a jakým způsobem
 • kdo je oprávněn s ředitelem uzavírat dohodu o vyslání na služební cestu, kvalifikační dohodu, dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí?
 • kdo je oprávněn umožnit výkon práce ředitele z jiného místa než je sídlo školy?
 • je možné poskytnout dořediteli školy ošatné či sick days?
 • jaké jsou důsledky, když výše uvedené učiní za školu „sám vůči sobě“ ředitel školy či jeho zástupce?
 • Důvody pro odvolání ředitele školy:
 • jaké má ředitel školy povinnosti
 • intenzita porušení povinností – v jakých případech je intenzita porušení závažná?
 • kdo a v jakých případech je oprávněn nahlížet do personálních věcí školy a jejích zaměstnanců
 • zavinění
 • jaké záležitosti školy je oprávněn kontrolovat její zřizovatel
 • za neplnění jakých záležitostí lze odvolat z funkce ředitele školy
 •  Jednání za školu, když je ředitel z funkce odvolán či se funkce vzdal:
 • jaký je rozdíl mezi zastupováním ředitele školy upraveným v „písemném pověření“, v „organizačním řádu školy“ a ve zřizovací listině?
 • kdo je oprávněn podepsat vysvědčení?
 • kdo je oprávněn plnit tzv. nabídkovou povinnost vůči řediteli školy, který byl odvolán či který se funkce vzdal?
 • v jaký časový okamžik se tato tzv. nabídková povinnost má plnit?
 • je oprávněn „odvolaný“ ředitel školy při nabídce volného pracovního místa s určeným druhem práce požadovat čas na rozmyšlenou? Pokud ano, jak dlouhý tento čas má být – 1h, 1 den anebo delší?
 • Skončení pracovního poměru s ředitelem školy:
 • lze jeho pracovní poměr skončit i jinak než výpovědí?
 • jak dát správně výpověď, aby nebyla v soudním řízení prohlášena za neplatnou
 • Odpovědnost za škodu při neplatném skončení pracovního poměru ředitele školy a učitelů:
 • výpověď z pracovního poměru daná řediteli školy je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?
 • výpověď z pracovního poměru daná učitelce je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?
 • je dán vznik škody, když soudní řízení o neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané řediteli školy či učitelce skončí soudním smírem, v němž je ovšem řediteli či učitelce přiznána náhrada platu včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění?
 • Pracovní úrazy učitelů a ředitelů škol
 • Úrazy žáků ve školách či dětí v mateřských školách včetně úrazů na školních výletech, při plavání, při lyžařských kurzech:
 • kdo za ně zodpovídá?
 • co musí ředitel učinit, aby se tzv. „vyvinil“ z odpovědnosti?
 • co musí učinit učitel, aby se tzv. „vyvinil“ z odpovědnosti za úraz dítěte?
 • léčebné výlohy dítěte a žáka, který měl úraz na školním výletě, při výuce mimo školu, při plavání – kdo je hradí a zda je možnost je uplatnit vůči řediteli a učiteli jako škodu
 • škoda, vzniklá dítěti či žáku v důsledku jeho úrazu na školním výletě, při výuce mimo školu, při plavání, při lyžařském kurzu – kdy vzniká, kdo za ni odpovídá
Lektoři:JUDr. Jiří Doležílek - Předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy, Od roku 1987 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 1992 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, kde od roku 2002 vykonával funkci předsedy soudu
Mgr. Kristina Chrástková - odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC
JUDr. Zdeněk Novotný - předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy. Lektor působí jako soudce. Dlouhá léta byl činný na okresním a krajském soudě s převážným zaměřením na pracovní právo, V roce 1996 byl povolán k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, Spolupracuje s katedrou pracovního práva PFUK v Praze, s katedrou občanského práva PFUP v Olomouci a s Justiční akademií v Kroměříži. Autorsky se podílí se na zpracování komentářové literatury.
Program:

22.3. 9:00-15:00, JUDr. Zdeněk Novotný, Mgr. Kristina Chrástková

9:00 - 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 coffeebreak
11:00 – 11:30 přednáška
12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 15:00 přednáška

23.3. 9.00-15.00, JUDr. Jiří Doležílek

8:30 - 10:00 přednáška
10:00 – 10:30 coffeebreak
10:30 – 12:00 přednáška
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:30 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:7990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz