Novela stavebního zákona

termínmístolektorcena
20.2. | 9:00Asociace soukromého zemědělství ČR, Samcova 1177/1, Praha 1Ing. Marcela Pavlová
Ing. Tomáš Sklenář
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-32/2018, název akreditace Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200083
Termín:od 20.2.2018 9:00 do 20.2.2018 15:00
Místo:Asociace soukromého zemědělství ČR, Samcova 1177/1, Praha 1
Popis:

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona a vybraných částí změn souvisejících zákonů, dále budou účastníci informováni o změnách prováděcích vyhlášek a nedílnou součástí semináře bude i blok odpovědí na dotazy účastníků.

 

Obsah:

 

Úsek územního plánování:

náležitosti stanovisek dotčených orgánů k ÚPD,

závazná stanoviska úřadu územního plánování a KÚ koordinující využití území,

upřesnění § 18 odst. 5 o využití nezastavěného území,

rozšíření úkolů územního plánování,

změny týkající se územně analytických podkladů a územních studií,

změny v nabývání účinnosti aktualizace PÚR, ZÚR a změn ÚP a RP,

zkrácené postupy pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty řešení,

změny v obsahu územního plánu a případy jeho nepoužití a nepoužití ZÚR pro rozhodování,

povinnosti zveřejňování na webu,

změny v přezkumech opatření obecné povahy podle soudního řádu správního a podle správního řádu,

změny v souvisejících zákonech, zejména zákona o urychlení výstavby veřejné infrastruktury.

 

Úsek územního rozhodování a stavebního řádu:

náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů,

majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru,

účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti,

záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení,

stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení,

jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení,

územní řízení

společné řízení,

územní a společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

změny při ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací,

změny ve stavebním řízení a při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení,

změny v kolaudaci staveb,

účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona.

Lektoři:Ing. Marcela Pavlová - náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
Ing. Tomáš Sklenář - spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.2.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka