Stavební zákon - zásadní změny po novele od 1.1.2018

termínmístolektorcena
20.3. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Dr. Jana Řezníčková
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-182/2017, název akreditace Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200017
Termín:od 20.3.2018 9:00 do 20.3.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

1.ledna 2018 nabyde účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změní postupy ve stavební oblasti. Seminář bude zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování, v daných pojmech a námitkách v řízeních podle stavebního zákona. Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty a ostatní pracovníky ve výstavbě.

 

1. ÚVOD

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon

• Účinnost 1. 1. 2018

• Zásadní změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

• Novely 44 souvisejících zákonů

• Novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 

2. POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA

• Stavební pozemek, stavba hlavní, stavba vedlejší

• Stavební úřady - změna příslušnosti

• Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5

 

3. ZMĚNY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

• Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu

• Stavební úřad jako dotčený orgán

• Změna formy a obsahu závazného stanoviska - novela správního řádu

• Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění

• Změna postavení spolku a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného §70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

• Změny majetkoprávních podkladů v případě umístění stavby na cizím pozemku

• Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku

• Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty

 

4. SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

• Společné územní rozhodnutí + EIA

• Společné územní rozhodnutí a stavební povolení

• Společné územní rozhodnutí, stavební povolení + EIA

• Změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů

• Změna okruhu účastníků řízení

 

5. NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

• Stavebně technické námitky - odstupy, oslunění, zastínění pozemku

• Občansko-právní- pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství

• Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva

 

6. ZMĚNY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

• Rozšíření okruhu staveb podle § 103

• Změny v § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení

• Zásadní změny v kolaudaci staveb - §120 zrušen bez náhrady, zavedení kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí

 

7. ZÁVĚR

• Diskuze, dotazy

Lektoři:Dr. Jana Řezníčková - vedoucí oddělení stavebního řádu Královehradeckého kraje, členka České společnosti pro stavební právo, podílí se na připomínkování návrhů zákonů nebo jejich novel.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka