A - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (kurz akreditován pod názvem Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)

termínmístolektorcena
18.10. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2 (zasedací místnost)JUDr. Myron Zajonc
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-242/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200152
Termín:od 18.10.2017 9:00 do 18.10.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2 (zasedací místnost)
Popis:

Obsah semináře:

Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky
• odpovědnost za přestupek
• odpovědnost za přestupek fyzické osoby
• odpovědnost za přestupek právnické osoby
• odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
• okolnosti vylučující protiprávnost
• zánik odpovědnosti za přestupek

Správní tresty a jejich ukládání
• ukládání správních trestů
• polehčující a přitěžující okolnosti
• správní tresty

Ochranná opatření
• omezující opatření
• zabrání věci

Řízení o přestupcích
• příslušnost správních orgánů
• účastníci řízení
• postup před zahájením řízení
• postup v řízení
• zvláštní druhy řízení
• rozhodnutí o přestupku
• řízení o odvolání
• zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

Evidence přestupků

Odkaz na příslušné hmotně právní normy upravující skutkové podstaty jednotlivých přestupků (např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích) 

Základní a související právní předpisy:

• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka