Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce NSS ČR

termínmístolektorcena
7.11. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Ing. Filip Dienstbier Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-523/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200265
Termín:od 7.11.2017 9:00 do 7.11.2017 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Víte, jakou formou musí obecní úřad vydat povolení ke kácení stromů, keřů či dřevitých lián?

Víte, v jakých případech není třeba ke kácení stromů, keřů či dřevitých lián povolení obecního úřadu?

Víte, v jakých případech lze nařídit kácení dřevin?

Víte, co se považuje za „závažné důvody pro kácení dřevin“?

Víte, jaký je postup při povolování kácení dřevin, se specifickými vlastnostmi kmene ve výšce 130 cm nad zemí?

Víte, jaký je postup při povolování kácení zapojených porostů dřevin?

Víte, co se nepovažuje za součást zapojeného porostu dřevin?

Víte, jaký je postup při povolování kácení stromořadí?

Víte, co se nepovažuje za stromořadí?

Víte, zda lze za stromořadí považovat i liniové uspořádání stromů v případě, že v jeho funkčních částech chybí některé stromy?

Víte, že v rámci správní úvahy se posuzuje žádost o povolení kácení stromů tvořících stromořadí také s ohledem na jejich zvýšenou společenskou funkci oproti jednotlivým stromům?

Víte, jaký je postup při posuzování nedovolených zásahů do dřevin?

Víte, jaký je postup při posuzování kácení ovocných dřevin na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň?

Víte, jaký je postup při přijímání oznámení o kácení dřevin, které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva?

Víte, jaký je postup při stanovování podmínek povolení ke kácení ve vztahu k období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí?

Víte, co znamenají „pěstební důvody kácení dřevin“ a co je jejich účelem?

Víte, co se rozumí obnovou porostů?

Víte, co se rozumí výchovnou probírkou porostů?

Víte, jak je to s kácením dřevin u železničních drah?

Víte, jak je to s kácením dřevin na silničních pozemcích?

Víte, že povolení ke kácení resp. oznámení kácení dřevin je nezbytné i v případě, že odstranění dřeviny jakožto zdroje ohrožení dálnice, silnice a místní komunikace nařídil podle § 35 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, silniční správní úřad?

Víte, jak je to s břehovými porosty a jejich údržbou?

Víte, co se rozumí porostem a jak je to s jeho obnovou?

Víte, co se rozumí ochranným pásmem zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a jak je to s ochranou dřevin v jeho okolí?

Víte, jaký stav se považuje za stav dřevin, který zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví (bezprostředně hrozí škoda značného rozsahu – tzv. „kácení v krajní nouzi“)?

Víte, jak se stanovuje rozsah náhradní výsadby?

Víte, že výrok rozhodnutí o uložení náhradní výsadby za pokácené dřeviny je neoddělitelnou součástí výroku rozhodnutí o povolení kácení dřevin?

Víte, že případné odvolání proti uložení náhradní výsadby je nutno vždy považovat za odvolání proti rozhodnutí o povolení ke kácení?

Víte, jaký je postup při kácení dřevin na základě povolení?

Víte, jaký je postup při kácení dřevin při souběhu s jinými ochrannými režimy podle ochrany památných stromů, ochrany významných krajinných prvků (VKP), volně žijících ptáků, krajinného rázu, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zvláště chráněných území, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit?

Víte, jaký je postup při kácení dřevin při souběhu s ustanoveními jiných zákonů – např. stavebním zákonem, zákonem o státní památkové péči a vodním zákonem?

Víte, jaký je postup při kácení dřevin na základě oznámení o kácení dřevin?

Lektoři:JUDr. Ing. Filip Dienstbier Ph.D. - Soudce Nejvyššího správního soudu, dlouholetý vyučující na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, bývalý člen Legislativní rady vlády. V publikační a lektorské činnosti se specializuje na obecné otázky správního práva, stavební právo, právo životního prostředí a na problematiku správního soudnictví
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:31.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka