A - Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky

termínmístolektorcena
31.10. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. David Marek
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-130/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200250
Termín:od 31.10.2017 9:00 do 31.10.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje
 • Osobní, územní a časová působnost nového zákona
 • Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků
 • Nové instituty – např. pokus přestupku, přestupky právnických osob
 • Podmínky a zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce
 • Správní tresty a jejich ukládání, polehčující a přitěžující okolnosti
 • Řízení o přestupcích, vztah ke správnímu řádu
 • Postup před zahájením řízení
 • Řízení o přestupku a jeho průběh
 • Účastníci řízení o přestupku a další dotčené osoby
 • Dokazování, ústní jednání
 • Zvláštní druhy řízení o přestupku
 • Vydání rozhodnutí o přestupku, jeho náležitosti a doručení
 • Odvolací řízení
 • Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 • Evidence přestupků
 • Přechodná a závěrečná ustanovení
Lektoři:Mgr. David Marek - právník KÚ Kraje Vysočina, zkušební komisař pro zkoušku odborné způsobilosti dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Lektor je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2015.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:24.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka