Příprava na závěrku r. 2017 a aktuality 2018

termínmístolektorcena
24.11. | 9:00PrahaIng. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200276
Termín:od 24.11.2017 9:00 do 24.11.2017 15:00
Místo:Praha
Popis:

Obsah:

 

  • Platný legislativní rámec, aktualizace zákona o účetnictví z r. 2016, jiné výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část. Zjednodušená forma účetnictví pro p.o. a povinnost sestavit výkazy.
  • Rekapitulace změn předpisů v průběhu r. 2017, jejich výklady a stanoviska MFČR  - zákon o daních z příjmů – zejména daňové odpisy p.o., zákon o DPH, zejména povinnost úprav odpočtů například u zjištěných mank, nároky na zdokumentování ostatních  důvodů vyřazení majetku – stanovisko MFČR, nově důsledky nezveřejnění smluv v registru a nová metodika MVČR, Často kladené dotazy a odpovědi MFČR v r. 2017
  • Příprava závěrky za r. 2017

-         Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací – platné znění pro r. 2017. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci.

-         Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2017, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka

-          Předpokládaná změna inventarizační vyhlášky k 1.1.2018 -  návrh zjednodušených inventur vlastních zdrojů.  Příklady řešení už pro inventury r. 2017.

-          Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.

-          Kontrola správnosti účtování o majetku.

-          Kontrola účtování a způsobu evidence dotací

-          Účtování a oceňování zásob

-          Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.

-          Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, výpočet DPPO a její zaúčtování. DPH, silniční daň.

  • Očekávané změny pro r. 2018 – prováděcí vyhláška 410/2009 Sb, inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. -  změny v inventarizaci vlastních zdrojů, 218/2000 Sb zejména významné změny týkající se dotací, technická  vyhláška 383/2009 Sb. a konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb. – změny v konečných termínech pro sestavení výkazů za stát a očekávané změny ve vzájemném odsouhlasování pohledávek  a závazků. Zákon o  ochraně osobních dat – v květnu 2018.

 

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:24.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka