BOZP pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení

termínmístolektorcena
15.11. | 9:00BrnoIng. Jan Romaněnko
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1730500050
Termín:od 15.11.2017 9:00 do 15.11.2017 15:00
Místo:Brno
Popis:

Seminář je určen především pro zaměstnance škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon          č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení   v rozsahu pracovních míst, která zastávají“.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP.

Vedoucím zaměstnancem je každý, kdo pobírá příplatek za vedení např. ředitel, zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, vedoucí vychovatel, vedoucí učitelka MŠ, školník apod.

Obsah semináře je zaměřen na všechny zásadní legislativní změny v oblasti BOZP v souladu se zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Obsah semináře je dále zaměřen na všechny zásadní legislativní změny v oblasti pracovnělékařských služeb v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákony č. 372/2011 Sb. až č. 375/2011 Sb., týkající se zdravotnické reformy v ČR, které nabyly účinnosti 1. dubna 2012 a vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských  službách a některých druzích posudkové péče), která nabyla účinnosti 3. dubna 2013.

 

Obsah semináře:         

  • Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců za BOZP
  • Odpovědnost vedoucího pracovníka za BOZP
  • Práva a povinnosti zaměstnanců školy nebo školského zařízení 
  • Pracovnělékařské služby z hlediska nové legislativy
  • Zajištění a obsah pracovnělékařských služeb, lékařské prohlídky
  • Požadavky na zdravotní způsobilost podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

 

Výklad zákonných ustanovení BOZP bude dokládán praktickými příklady z prostředí škol a školských zařízení.

Lektoři:Ing. Jan Romaněnko - Svazový inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při ČMOS pracovníků školství pro ČR. Působí jako lektor vzdělávacích programů určených ředitelům škol a vedoucím zaměstnancům v oblasti BOZP, člen pracovní skupiny MŠMT pro otázky BOZP. Je spoluautorem knihy „BOZP ve školské praxi“ a dalších publikací, které se týkají BOZP ve školství.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka