Konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě Brno 2018

Téma konference – Odměňování, home working a GDPR v práci personalisty

 

Středa 5. září

Plénum – Magistrát města Brna – Zastupitelský sál

 • Odměňování civilních zaměstnanců a jeho analogie odměňování státních úředníků a úředníků ÚSC - JUDr. Ljubomír Drápal, předseda KS v Praze
 • Zákon č. 106 v praktickém použití v praxi – JUDr. Jan Čipera, předseda KS Hradci Králové
 • Novela insolvenčního zákona – její dopady na práci personalistů a mzdových účetních - JUDr. Luboš Dörfl, předseda KS v Ústí nad Labem
 • Odměňování zaměstnanců placených z veřejných rozpočtů– je možné zrušit katalog prací, platové třídy a platové stupně?
 • Aplikace předpisů EU a judikátů Soudního dvora EU do práva ČR

 

Čtvrtek 6. září

Sekce – paralelní jednání všech sekcí

Sekce č. 1 Státní služba

 

 • Produktivita práce – sdílené kanceláře a home working

„Extroverty hluk stimuluje. Proto je pro ně ideální práce ve velkých společných prostorech, ať už je to jedna velká kancelář, kavárna nebo třeba vlak. Čím větší ruch okolo, tím víc se extrovert ponoří do dané činnosti a nic jej neodtrhne.Introvert ale bude v sebemenším hluku trpět. Takovému člověku nejvíce vyhovuje absolutní ticho a žádné okolní podněty. Ideálním řešením by pro něj bylo zavřít se do malé klidné kanceláře. Tomu ale současné trendy nepřejí a práci z domova nepovoluje každý zaměstnavatel. Co pak?“

 

 • Zavedení homeworkingu do státní služby
 • Státní služba a její vliv na transparentnost, hospodárnost a efektivitu veřejných zakázek
 • Srovnání počtu zaměstnanců ministerstev a organizačních složek v jejich působnosti v letech 1999 - 2018

Sekce č. 2 Právo

 

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů – povinnosti a kompetence, co je třeba nově upravit v organizačním a pracovním řádu zaměstnavatele, jeho pracovněprávní postavení – musejí mít všechny příspěvkové organizace pověřence?

 

 • GDPR – její dopady na práci personalisty a mzdové účetní

 

 • výběrová řízení – nakládání ze CV + posílání informací o uchazečích prostřednictvím emailů mezi zaměstnanci personálního oddělení a vedením
 • CV a jiné doklady z předešlých výběrových řízeních
 • Informace o platech (mzdách) a odměnách z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • Certifikáty, diplomy a osvědčení prokazující dosažení vzdělání či účast na semináři nebo konferenci
 • Fotografie z konferencí, slavnostních veřejných akcí a firemních večírků
 • Kamerový systém zaměstnavatele hlídají příchody a odchody z pracoviště
 • Prokazování totožnosti a záznamy o návštěvách cizích osob v budově vedené u ostrahy či na „vrátnici“
 • Informace o přijatých či propuštěných zaměstnancích zasílané emaily mezi zaměstnanci personálního oddělení a přímým nadřízeným těchto zaměstnanců

 

 

 • eIDAS v práci personalisty – možná změna v doručování dokumentu týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru

 

Sekce č. 3 Personalistika

 • Zavedení homeworkingu u ÚSC + příspěvkových organizací státu + příspěvkových organizací ÚSC
 • Měření výkonnosti státních úředníků a úředníků ÚSC
 • Hodnocení výkonnosti činností v přenesené působnosti a jeho dopady na výši příspěvku na výkon státní správy a následně pak na odměňování úředníků, kteří danou činnost vykonávají
 • Jaké procesy činnosti jsou u jednotlivých úředníků ministerstev a organizačních složek v jejich působnosti a jaké procesy činností jsou u úředníků ÚSC a u zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených ÚSC
 • Syndrom vyhoření - vztah mezi užíváním alkoholu a výskytem syndromu vyhoření u lékařů, učitelů, právníků, sociálních pracovníků, policistů a úředníků
 • Odměňování – vazba druhu práce + popisu pracovního místa + pracovní náplně + katalogu prací na plnění povinností zaměstnance

Sekce č. 4 Školství

 • Procesy činnosti v práci jednotlivých učitelů
 • Měření produktivity práce učitelů základních a středních škol
 • Hodnocení výkonnosti školy a jeho dopady na odměňování ředitele a pedagogů
 • Vliv školy na vztah jedince ke vzdělávání
 • Jmenování a odvolávání ředitelů škol, podmínky výběrových řízení, rozsah pravomocí zřizovatele vůči ředitelům škol
 • GDPR – její dopady na práci ředitelů škol (školská dokumentace, fotografie dětí, učitelů, sociální sítě, hromadné emaily rodičům dětí – jejich emailové adresy, plnění informační povinnosti, poskytování osobních údajů žáka, zveřejňování osobních údajů pedagogů, kamery ve školách)
 • Asistent pedagogajejich odměňování ve vazbě na produktivitu jejich práce + jak měřit produktivitu práce asistentů pedagogů

„Pouze bych všemi deseti hlasovala proti zaměstnávání ped. prac. nejméně na 12 měsíců - už jsme se bohužel z vlastní zkušenosti přesvědčili, že u asistentů pedagoga to je velmi ošemetné a finančně zrádné - musela jsem dát AP předčasnou výpověď (dítě odešlo ze školy) a na kraji mi bylo řečeno, že pokud mi to můj rozpočet dovoluje (na základě případné mzdové inventury.....což dovoluje, protože jsme velká škola), pak nemám počítat s tím, že bych v tomto případě dosáhla na dofinancování (2 měsíce ve výpovědi), odstupné možná.... Tlačí-li mě zákon o ped. pracovnících tímto způsobem ke zdi a řeší se to tímto způsobem (mám pro ostatní zaměstnance méně na odměny), pak bych ráda, aby se personalisté zamysleli, co s tím.“

Sekce č. 5 Zdravotnictví

 • GDPR – její dopady na práci nemocnic (lékaři, kartotéka, ……)
 • Dopracováváme další témata sekce

Sekce č. 6 Sociální

 • GDPR – její dopady na práci v sociálních ústavech
 • Střídavá péče vs. Mediace
 • Cochemský model v praxi
 • Možný přesun agendy sociálně-právní ochrany dětí z ÚSC – jeho dopady a změny
 • Syndrom vyhoření a vztah mezi užíváním alkoholu a výskytem syndromu vyhoření u úředníků OSPOD a sociálních pracovníků

 

 Pátek 7. září

Plénum – Krajský úřad Jihomoravského kraje – Zastupitelský sál

 • Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě + produktivita práce a jejich vazba na trestný čin nehospodárného nakládání s finančními prostředky
 • Zneužívání trestního stíhání ve správním řízení